Stichting Plusbus Sittard-Oost

Kennismaking met de Plusbus

De Plusbus is een vanaf voorjaar 2019 volledig door vrijwilligers verzorgde service om inwoners naar een door hen gewenste bestemming te brengen.
De Stichting Plusbus Sittard-Oost heeft ten doel:

  • Het bieden van vervoersmogelijkheden voor (oudere) inwoners uit de gemeente Sittard-Geleen/stadsdeel Sittard. Met name voor hen die wegens sociale en/of fysieke beperkingen niet over eigen vervoer beschikken.
  • De (oudere) inwoners uit de gemeente Sittard-Geleen/stadsdeel Sittard de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de samenleving.

    Hiermee willen we bereiken dat inwoners niet in een sociaal isolement geraken, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en tevens hun zelfredzaamheid kunnen behouden of vergroten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het, met medewerking van vrijwilligers, inzetten van een auto, waarmee bestemmingen in de gehele gemeente Sittard-Geleen wordt bediend. Dit gebeurt op een vraag-gestuurde wijze, van deur tot deur. De vervoersmogelijkheid wordt aangeboden tegen een lage vergoeding en kan op eenvoudige wijze telefonisch worden gereserveerd.

Vanaf de start in 2019 is een volledig elektrische auto door supermarkt PLUS Boudy Postma ter beschikking gesteld aan de stichting. In oktober 2022 werd door dezelfde supermarkt een tweede volledig elektrische auto hieraan toegevoegd. Met subsidie van de Provincie Limburg werd in juli 2023 een van deze beide auto’s vervangen. Wij maken dus gebruik van 2 auto’s, zie ook beide foto’s hierna.

Financieel heeft de stichting als doelstelling om in 2025 onafhankelijk te zijn.
Een eerste stap daartoe is gezet door ondernemers in de gelegenheid te stellen om op de auto’s en op ons drukwerk reclame te maken.
De volgende stap was het aanvragen van subsidie bij de Provincie Limburg. Onze Provincie heeft hierin toegestemd en een langjarige subsidie verleend.
Naast de Provincie heeft ook de Gemeente Sittard-Geleen ons een meerjarige subsidie toegekend.
Daarenboven wordt, door middel van aanvullende fondsenwerving bij landelijke- en lokale fondsen en bedrijven een financiële reserve opgebouwd voor de aanschaf en gebruik van een auto ter vervanging van de huidige, tijdelijk ter beschikking gestelde, auto.
Wij streven ernaar de exploitatiekosten voor tenminste 5 jaar zeker te stellen.

De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI); voor meer details inclusief onze publicaties volg de link: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-plusbus-sittard-oost/
Met deze ANBI-status zijn giften aan onze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het hebben van de ANBI-status is ook als een soort ‘keurmerk’ voor de organisatie. Het geeft aan dat we aan bepaalde criteria voldoen.

Gezien de bijzonder sterke groei in de afgelopen jaren blijkt de behoefte aan dit kleinschalig vervoer groot te zijn. Voortdurend ontvangen wij uitermate positieve reacties van passagiers en meer dan 90% van alle verkochte vervoerskaartjes zijn 10-rittenkaarten. Mede hierdoor heeft de Plusbus haar bestaansrecht ruimschoots bewezen.

Inmiddels zijn wij met meer dan 30 enthousiaste vrijwilligers actief om alle gereserveerde ritten zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook stellen wij graag stageplekken beschikbaar voor een maatschappelijke stage voor middelbare scholieren.

Tot slot nog enkele praktische zaken:

  • Ritten (heen en terug) kunnen minimaal een dag van tevoren op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur telefonisch afgesproken worden op 085-7606997. Wij rijden elke werkdag van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 13:30 uur.
  • De passagier kan zelf de auto in- en uitstappen; een rollator meenemen is mogelijk als deze ingeklapt kan worden. Vervoer van een passagier met rolstoel is niet mogelijk.
  • Wij vragen een vergoeding van € 1,50 per persoon per rit of € 1,35 bij aankoop van een 10-rittenkaart van € 13,50. Betaling in de auto gebeurt met PIN. Een 10-rittenkaart kan gekocht worden in de auto alsook bij de klantenservice in supermarkt PLUS Boudy Postma aan de Samaritaan in Sittard.

Het bestuur van de Stichting Plusbus Sittard-Oost bestaat uit 3 bestuurders, t.w.:

  • W.A. (Willy) van der Weide, voorzitter
  • K. (Klaas) de Jong, secretaris
  • E.J.H. (Bart) Janssen, penningmeester.

Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit geldt ook voor alle andere vrijwilligers.

Secretariaat: Parallelweg 39, 6131 BJ Sittard
plusbussittard@gmail.com
KvK 74908022
IBAN: NL14 RBRB 0709 9937 06
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-plusbus-sittard-oost/